Menu

join with us

Home / Join With Us

Content Writer

JOB DESCRIPTION:

 • เขียนบทความภายใต้หัวข้อเกี่ยวข้องกับ “การแนะนำและเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจไปสมัครทำงานในบริษัทของประเทศญี่ปุ่น” ตาม Key Word ที่กำหนดให้อย่างเหมาะสม (*4 บทความ ต่อวัน ความยาวประมาณ 4-5 หน้า ต่อชิ้น) ถูกต้องตามหลักการทำ SEO ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย
 • มีความสามารถในการค้นคว้าหาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการไปทำงานในบริษัทของประเทศญี่ปุ่นที่มีความน่าสนใจและมีความทันสมัย
 • มีความสามารถในการพิสูจน์อักษรและแก้ไขบทความในเว็บไซต์ที่กำหนดก่อนทำการเผยแพร่สู่สาธารณะ
 • หากมีความสามารถในการสร้างเนื้อหาแปลกใหม่ที่เหมาะสำหรับ Social Media เช่น Facebook เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

QUALIFICATIONS:

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี
 • เคยมีประสบการณ์ในการเขียนบทความลงในสื่อต่างๆ หรืองานเขียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
 • มีคิดสร้างสรรค์ ใส่ใจในรายละเอียดและทำงานอย่างรวดเร็ว
 • รักการค้นคว้าหาข้อมูล (*ข้อมูลบางส่วนอาจต้องทำการแปลจากภาษาอังกฤษ)
 • มีความสนใจเกี่ยวกับงานในประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศญี่ปุ่น
 • จัดลำดับความสำคัญของงาน และทำงานที่มอบหมายให้สำเร็จในระยะเวลาที่กำหนด
 • ถ้ามีความรู้ด้าน SEO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • รับฟังการวิจารณ์ผลงานเขียนของตัวเองและยินดีแก้ไขให้เหมาะสม

Term & Condition

 • สามารถเข้าออฟฟิศได้ทุกวัน เพื่อรับการอบรมและเรียนรู้งาน เป็นระยะเวลา 1 เดือน
 • หลังจากนั้น สามารถทำงานจากที่บ้านได้ แต่ต้องส่งผลงานให้ตรงตามกำหนดนัดหมาย
 • รับสมัครด่วน 4 อัตรา

  Benefit

 • ช่วง 1 เดือนแรก (ทำงานที่ออฟฟิศ) ได้รับค่าตอบแทนบทความละ 300 บาท
 • ส่งงานจากที่บ้าน ได้รับค่าตอบแทนบทความละ 200 บาท
 • ***กรุณาส่งผลงาน หรือตัวอย่างผลงาน เพื่อประกอบการสมัคร
  SUBMIT RESUME Along with Portfolio for Review and Please apply to this email. : [email protected]
  * Require field
  * Name
  * Email
  Resume URL(Linkedin URL Accepted)
  Portfolio URL
  * Resume upload (PDF only - 2MB or less)
  Comment (Maximum 600 charactors allowed)